LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

Prohlášení o ochraně dat

Společnost LANXESS je si vědoma toho, že je pro Vás ochrana Vaší soukromé sféry při používání naší webové stránky velice důležitá. Ochranu Vašich osobních dat bereme velice vážně. Proto chceme, abyste věděli, kdy a jaká data ukládáme do paměti a jak je používáme. Proto Vás chceme tímto prohlášením o ochraně dat obeznámit s našimi opatřeními k ochraně dat.

Evidence dat

Naši online prezentaci můžete zásadně používat bez zveřejnění Vašich osobních dat. Vyvoláním naší webové stránky jsou na našich serverech uložena do paměti data pro účely zajištění, jako jméno Vašeho internetového providera, webová stránka, z níž jste nás navštívili, webové stránky, které jste u nás navštívili a Vaše IP-adresa. Tato data by možná připustila identifikaci, ovšem v tomto ohledu se žádné zhodnocování, týkající se osoby, neprovádí. Mohou být vyhodnocena ke statistickým účelům, přičemž zůstává jednotlivý uživatel anonymní. Pokud jsou data poskytována externím subjektům poskytujícím služby, zajistili jsme pomocí technických a organizačních opatření, že budou dodržovány předpisy ochrany dat.

Zjišťování a zpracování osobních dat

Osobní data jsou zjišťována pouze tehdy, pokud nám je poskytnete sami od sebe, např. v rámci registrace, vyplněním formulářů nebo zasíláním e-mailů, v rámci objednávky produktů nebo služeb, poptávek nebo vyžádání materiálu.

Databáze a její obsahy zůstanou v naší společnosti a u našeho providera. Vaše osobní data nejsou poskytována námi nebo námi pověřenou třetí osobou v žádné formě třetím stranám, ledaže k tomu existuje Váš souhlas nebo úřední nařízení.

Účely použití

Od Vás získaná osobní data budeme používat pouze k tomu, abychom Vám poskytli Vámi požadované produkty nebo služby, nebo k jiným účelům, pro které jste udělili Váš souhlas, pokud neexistují žádné jinak znějící zákonné závazky.

Právo přístupu a právo provádění oprav

Máte právo zkontrolovat a opravit všechna data, týkající se Vaší osoby, která jsou u nás uložena, jsou-li podle Vašeho mínění zastaralá nebo nesprávná. K tomu stačí jeden e-mail na adresu uvedenou v impresu nebo pracovníkovi odpovědnému za ochranu dat (adresa a e-mailová adresa viz níže).

Právo na odvolání

S účinkem do budoucnosti jste oprávněni kdykoliv odvolat souhlas k používání Vašich osobních dat. K tomu stačí e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v impresu nebo pracovníkovi odpovědnému za ochranu dat.

Uchovávání dat (Data Retention)

Osobní data necháme uložena v paměti tak dlouho, jak je potřeba k realizaci služby, kterou jste si přáli nebo ke které jste vyslovili Váš souhlas, pokud neexistují jinak znějící závazky, jako například při probíhajících soudních řízeních.

Používání cookies


Abychom Vám mohli naše služby poskytnout k dispozici individuálněji, jsou v některých oblastech webové stránky používány takzvané cookies. Cookies jsou identifikátory, které může webový server zaslat na Váš počítač, aby jej mohl po dobu Vaší návštěvy identifikovat. Většina browserů (prohlížečů) je nastavena tak, že jsou cookies automaticky akceptovány. Ukládání cookies do paměti můžete však také deaktivovat nebo Váš browser nastavit tak, abyste byli o umístění cookies informováni. Nemají-li být cookies uloženy pouze po dobu příslušné relace a nemají-li být poté automaticky vymazány, nýbrž mají být na Vašem počítači uloženy dlouhodobě, budete při uložení takového cookies informováni.

Bezpečnost

LANXESS využívá technická a organizační opatření, aby byla Vámi poskytnutá data chráněna před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. V případě zjišťování a zpracovávání osobních dat jsou informace přenášeny v zašifrované formě, aby se zabránilo zneužití dat třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně přepracovávána v souladu s technologickým vývojem.

Děti

Ochrana soukromé sféry dětí je důležitým tématem. Z tohoto důvodu nezjišťujeme, nezpracováváme a nevyužíváváme na naší webové stránce informace od osob, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13 let, aniž bychom předtím získali přezkoumatelný souhlas zákonného zástupce. Na vyžádání si mohou zákonní zástupci prohlédnout informace, které jejich děti poskytly, resp. požadovat, aby byly vymazány.

Kontakt

Při problémech, dotazech nebo podnětech se prosím obraťte na pracovníka společnosti LANXESS AG odpovědného za ochranu dat, který Vám rád pomůže. Neustálý vývoj internetu vyžaduje čas od času přizpůsobení našeho prohlášení o ochraně dat. Vyhrazujeme si kdykoliv provedení příslušných změn.

Pracovník společnosti LANXESS AG odpovědný za ochranu dat:
Stefan Klamroth
Geb. K10
51369 Leverkusen
Tel.: +49 (0)214 30 39649
stefan.klamroth@lanxess.com