LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Všeobecné podmínky používání

Přístup k této internetové stránce a její používání podléhá následujícím ustanovením. Pokud s nimi nesouhlasíte, pak tuto webovou stránku prosím nepoužívejte. Tato webová stránka byla vyvinuta společností LANXESS AG, Corporate Communication (dále jen LANXESS) a je jí také spravována. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoliv bez předchozího oznámení zcela nebo částečně změnit naši webovou stránku, všeobecné podmínky používání, naše všeobecné obchodní podmínky jakož i naše prodejní a dodací podmínky a/nebo jejich provoz zastavit. Proto Vás žádáme, abyste si při Vaší další návštěvě tuto webovou stránku znovu prohlédli a vzali na vědomí změny/doplňky.

Přenechání užívání

Veškeré na této webové stránce zveřejněné informace, dokumenty a zobrazení jsou výlučným vlastnictvím společnosti LANXESS. Svolení s jejich používáním je spojeno s výhradou, že bude na všech kopiích uvedena doložka copyright, používání informací bude sloužit pouze k osobním účelům a nikoliv ke komerčnímu zhodnocení, informace nebudou žádným způsobem měněny a veškerá zobrazení webové stránky budou používána pouze s příslušejícím textem.

Značky a autorská práva

Všechny na této webové stránce uvedené značky jsou vlastnictvím skupiny Bayer, resp. skupiny LANXESS, ledaže jsou označena jako práva třetích stran nebo jsou jiným způsobem jako taková rozeznatelná. Neautorizované užívání těchto značek nebo ostatních materiálů je výslovně zakázáno a představuje poškození autorských práv, známkových práv nebo ostatních ochranných práv.

Omezení odpovědnosti

Společnost LANXESS sestavila informace, které naleznete na této webové stránce, z interních a externích zdrojů s vynaložením profesionální péče dle nejlepšího vědomí a svědomí. Snažíme se o neustálé rozšiřování a aktualizování této nabídky informací. Informace na této webové stránce slouží pouze k představení společnosti LANXESS a jejích výrobků a servisu. Nepřebíráme však žádnou záruku – ať výslovně nebo konkludentně – za úplnost nebo správnost informací na této webové stránce. Zvláště byste si měli být vědomi toho, že tyto informace již nemusejí být aktuální. Z tohoto důvodu bystě měli informace, které získáte na této webové stránce, zkontrolovat, než je začnete – jakýmkoliv způsobem – používat. Poradenství na této webové stránce Vás nezprošťuje vlastního prověření našich aktuálních poradenských pokynů – zvláště našich bezpečnostních listů a technických informací – a našich výrobků ohledně jejich vhodnosti pro plánované technologie a účely. Potřebujete-li speciální rady nebo instrukce ohledně našich výrobků nebo servisu, kontaktujte nás prosím přímo. Uživatelé této webové stránky souhlasí s tím, že tuto webovou stránku a její obsahy používají na vlastní riziko. Společnost LANXESS ani třetí strany, které jsou zapojeny do vývoje, výroby nebo přenosu této webové stránky, neručí za škody nebo poškození, která mohou vzniknout z přístupu nebo nemožnosti přístupu, užívání nebo nemožnosti užívání této webové stránky nebo z okolnosti, že se spolehli na informaci, která je na této stránce obsažena.

Webové stránky třetích stran/linky

Tato webová stránka obsahuje také linky nebo odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto linky k webovým stránkám třetích stran nepředstavují ze strany společnosti LANXESS žádný souhlas s jejich obsahy. LANXESS nepřejímá odpovědnost za jejich dostupnost nebo obsah takovýchto webových stránek a nepřejímá žádné ručení za škody nebo poškození, která vzniknou z užívání – jakéhokoliv druhu – takovýchto obsahů. Linky k jiným webovým stránkám jsou uživatelům této webové stránky poskytnuty k dispozici pouze jako servis. Navázání kontaktu s těmito webovými stránkami se děje na vlastní nebezpečí uživatele.

Vámi poskytnuté informace

Uživatel webové stránky je v plném rozsahu odpovědný za všechny informace, které zašle společnosti LANXESS, co se obsahu a správnosti týče a je také odpovědný za to, že nejsou porušena práva třetích stran. Uživatel souhlasí s tím, že společnost LANXESS AG tyto informace uloží a použije pro statistická vyhodnocení nebo jiné uvedené, komerční účely, pokud se nejedná o osobní údaje, které přesahují údaje o uživateli nebo data o užívání ve smyslu § 5 a § 6 TDDSG (Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích). LANXESS je zejména oprávněna využít obsah takových sdělení, včetně nápadů, vynálezů, koncepcí, technik nebo know-how, které jsou v nich obsaženy, pro každý účel, včetně vývoje, výroby a/nebo uplatnění produktů na trhu nebo servisu, a tyto informace reprodukovat a neomezeně je zpřístupnit třetím stranám.

Mezinárodní uživatelé

Tato webová stránka je kontrolována, provozována a udržována společností LANXESS se sídlem v Leverkusenu. LANXESS nepřejímá záruku za to, že jsou informace, prezentované na této stránce, správné také na místech mimo Německo, zejména, že jsou produkty a servis k dispozici se stejným provedením, velikostí a za stejných podmínek. Navštívíte-li tuto webovou stránku z místa mimo Německo a/nebo si z ní stáhnete obsahy, pak sami odpovídáte za to, že je to slučitelné s platnými místními předpisy v místě Vašeho pobytu.

Produkty, které jsou na této webové stránce uváděny, mohou být v různých zemích k dispozici v rozdílných baleních/velikostech balení, s rozdílným popisem a označením.

Prodej produktů společnosti LANXESS

Prodej našich produktů probíhá podle našich platných Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Stránka s loginem: oprávnění přístupu

Jste povinni chránit oprávnění k přístupu před neoprávněným přístupem třetích stran a zajistit, že nebude bez Vašeho zmocnění používáno jinými osobami.

Jste povinni neprodleně informovat společnost LANXESS, dozvíte-li se o porušení bezpečnosti nějakých informací uložených na webové stránce LANXESS nebo o neoprávněném užívání jejích přístupových dat nebo máte-li důvodné podezření, že jsou takové události možné.

Aplikovatelné právo

Jakékoliv právní nároky nebo procesy vyskytnuvší se ve spojení s touto webovou stránkou nebo jejím užíváním podléhají výlučně zákonům Spolkové republiky Německo, s výjimkou ustanovení Mezinárodního práva soukromého a jednotného zákona o mezinárodní koupi movitých věcí na základě Haagské úmluvy o mezinárodní koupi zboží ze dne 1964-07-01 a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 1980-04-11.

Vyjádření orientovaná na budoucnost

Tato internetová stránka obsahuje určité na budoucnost orientovaná vyjádření. Tato vyjádření jsou vyjádřena slovy jako „věří“, „vychází z toho“ nebo „očekává“, resp. podobnými formulacemi. Různá známá, jakož i neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory by mohly vést k tomu, že skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo performance naší společnosti se značně odlišují od těch, které jsou v těchto na budoucnost orientovaných vyjádřeních výslovně nebo implicitně předpokládány. K těmto faktorům patří mimo jiné:

  • konjunkturální poklesy v oborech, v nichž realizujeme naši podnikatelskou činnost
  • nové, resp. změněné předpisy, které zvýší naše provozní náklady nebo jinak sníží naši ziskovost
  • zvýšení našich nákladů na suroviny, zejména tehdy, nemůžeme-li tyto náklady přenést dále na naše zákazníky
  • vypršení platnosti nebo redukování patentové ochrany našich produktů
  • ručení, především v souvislosti s ekologickými zákony a z nároků z ručení výrobce za výrobky
  • výkyvy směnných kurzů jakož i změny všeobecné hospodářské situace
  • a ostatní na této internetové stránce uvedené faktory.

Tyto faktory zahrnují takové, které jsme popsali ve zprávách pro Frankfurtskou burzu cenných papírů. Na pozadí těchto nejistot odrazujeme čtenáře od toho, aby se příliš spoléhali na takovéto na budoucnost orientovaná vyjádření. Nepřejímáme žádný závazek aktualizace takových na budoucnost orientovaných vyjádření nebo jejich přizpůsobení budoucím událostem nebo vývojům.


Koupě/dodávka: uzavření smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky a prodejní a dodací podmínky platí pro všechny smlouvy se společností LANXESS. Platí také tehdy, pokud smluvní partner při své objednávce odkáže na své vlastní obchodní podmínky.

Společně s objednávkou současně prohlašujete, že souhlasíte se všemi dalšími podmínkami společnosti LANXESS, které jsou uvedeny na webové stránce.

Je-li provedena objednávka za použití objednacích formulářů společnosti LANXESS umístěných na této webové stránce, pak je toto považováno za nabídku na uzavření smlouvy pro společnost LANXESS. K uzavření smlouvy dojde teprve zasláním písemného potvrzení zakázky společností LANXESS.

Odchyluje-li se potvrzení zakázky od údajů zákazníka v objednávce, je tento povinen údaje neprodleně písemně opravit. Jinak se stane účinnou smlouva za podmínek potvrzení zakázky.